Tin thị trường

Quyết định quy định hế số điều chỉnh giá đất Phú Quốc năm 2021

11/08/2021 12:55

Giá đất Phú Quốc sẽ được điều chỉnh theo Quyết định số 04/2021/QĐ_UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kinh Giang về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo như thông tin về chuyên mục đất Phú Quốc mà Phuquocvillage giới thiệu đến nhà đầu tư, trong đó có thông tin giá đất của các xã phường trên địa bàn Thành Phố Phú Quốc, khi có quyết định điều chỉnh hệ số giá đất thì giá đất của các khu vực tại thành phố Phú Quốc cũng sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ đó.

Bảng giá đất Phú Quốc ban hành 13/01/2020 (trước điều chỉnh)

Bảng giá đất áp dụng cho việc:

 • Tính tiền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 • Tính thuế sử dụng đất.
 • Tính phí trong quản lý, sử dụng đất.
 • Tính tiền xử phạt.
 • Tính tiền bồi thường.
 • Tính giá trị quyền sử dụng đất…

Các trường hợp áp dụng Hệ số điều chỉnh giá đất:

1. Đối với các thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 Tỷ đồng (tính theo giá đất do UBND tỉnh ban hành), áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để:

 • Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuế đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.
 • Tính tiền dử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất.
 • Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
 • Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nha nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai.
 • Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.
 • Xác định giá đất để làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuế đất một lần cho cả thời gian thuê.

2. Xác định giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền hàng năm mà xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo.

3. Xác định giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuế đất hàng năm.

4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

5. Xác định giá đất để làm cơ sở tính tiền thuê đất Nhà nước cho thuê đất trong Khu kinh tế Phú Quốc về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Hệ số điều chỉnh giá đất Phú Quốc:

  1. Đối với trường hợp đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân với phần diện tích đất ở vượt hạn mức thì hệ số giá đất tăng 1,1 lần.
  2. Đối với khu vực đô thị thì hệ số giá đất tăng 1,50 lần.
  3. Đối với trường hợp đất khu vực nông thôn thì hệ số giá đất tăng 1,40 lần.

*) Ngoài ra hệ số giá đất tăng thêm với một số trường hợp:

 • Khu đất, thửa đất có vị trí tiếp giáp từ 02 mặt tiền trở lên (đường có tên trong Bảng giá đất), thì hệ số được tính tăng thêm 20%
 • Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 5,0 đến 10,0 thì hệ số được tính thêm 5%
 • Khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 10,0 lần trở lên thì hệ số được tính thêm 10%
fb viber
Gọi zalo
0937803823